Privacyverklaring

Privacyverklaring:

 

Ik hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en zal dan ook het nodige doen om uw privacy ten volle te kunnen waarborgen. Het beleid omtrent de gegevensbescherming zal continu opgevolgd worden. Er zal regelmatig worden afgetoetst of het beleid nog voldoet met de nieuwe regelgeving en waar nodig zal het beleid aangescherpt worden. Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de (EU) Privacy verordening en de (EU) richtlijnen voor de beveiliging van informatienetwerken en –systemen (ook gekend als GDPR).

Indien u meer informatie wenst over privacy en bescherming van persoonsgegevens, kan u steeds terecht op de website van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via de link: https://www.privacycommission.be/nl

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking:

“Psycholoog aan huis” (Ellen Ruythooren) treedt op als verantwoordelijke voor de verzameling, verwerking en bewaring van de persoonsgegevens.

Indien u bij het doornemen van de privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, gelieve met mij contact op te nemen via onderstaande contactgegevens:

 

Ruythooren Ellen

Hof Ter Eeken 1,

9090 Melle

info@psycholoogaanhuis.be

0497/65.02.64

 

Welke persoonsgegevens houdt “Psycholoog aan huis” bij:

Onder de noemer persoonsgegevens worden begrepen: alle informatie betreffende de persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

 

Vanuit de website:

Indien u geen contact opneemt en louter de website bekijkt, worden er geen gegevens bijgehouden. Als u gebruik maakt van het contactformulier worden de gevraagde gegevens (naam, e-mailadres, eventueel bijkomende gegevens die uzelf doorgeeft) per e-mail verzonden naar info@psycholoogaanhuis.be. De gegevens komen dan terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens die u invulde op het contactformulier wordt 1 maand bijgehouden. Nadien wordt de e-mail verwijderd.

Mogelijk wordt Google Analytics op deze website uitgevoerd. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Merk op dat er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan Google. Wel wordt door gebruik te maken van Cookies het bezoekersgedrag in kaart gebracht. De verkregen gegevens worden geanalyseerd, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, en biedt een zicht hoe de website gebruikt wordt en verbeterd kan worden.

 

Vanuit e-mailing, telefonie;

Als u gebruik maakt van het e-mailadres worden naast de gegevens die uzelf doorgeeft, ook uw e-mailadres doorgegeven. Gegevens die verzameld worden door gebruik te maken van e-mailing, worden 1 jaar bijgehouden en dit om een goede service te kunnen verlenen.

 

Vanuit deelname psychologische gesprekken:

Tijdens het kennismakingsgesprek en de daarop volgende begeleidende gesprekken worden er bepaalde persoonlijke gegevens bewaard: identiteitsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens, gevoelige bijkomende informatie (verwijzer en alle bijkomende informatie die uzelf doorgeeft). Het bewaren van deze gegevens staat in functie van een vlotte dienstverlening en facturatie. In beperkte mate worden deze gegevens genoteerd en verder verwerkt, indien relevant voor de behandelingsdoelstellingen. De cliënt werd voorafgaand van deze werkwijze op de hoogte gebracht en geeft hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk de toestemming. Deze procedure kan u terugvinden in de zorgovereenkomst, die ondertekend wordt door beide partijen, alvorens het begeleidingsproces aanvangt.

Het verkrijgen van persoonsgegevens kan ook voortvloeien uit gesprekken met belangrijke andere personen uit de omgeving van de cliënt en/of voortvloeien uit gesprekken met hulpverleners die al een bepaald traject met de cliënt hebben doorlopen. De gesprekken vinden pas plaats mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

 

Waarom verwerken we de persoonsgegevens ?

De patiëntenwet stelt dat elke persoon recht heeft op een zorgvuldig en veilig bewaard dossier. Er wordt gegarandeerd dat het beroepsgeheim gewaarborgd blijft. De persoonlijke gegevens worden op een eerlijke en rechtvaardige manier verwerkt. De gegevens zijn toereikend, doen ter zake en zijn niet overmatig. De gegevens worden niet verder gebruikt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden.

 

Een patiëntendossier dient verschillende doelstellingen maar is in de eerste plaats een werkinstrument voor de psycholoog: het brengt alle informatie over de patiënt samen en helpt de zorgverlener om continue zorg aan te bieden. Het dossier bevat alleen essentiële informatie over de cliënt. Er bestaan momenteel nog geen criteria die aantonen wat onder ‘essentiële gegevens’ moet worden verstaan.

 

Wie heeft er toegang tot de gegevens.

Enkel en alleen in de hoedanigheid van klinisch psycholoog heeft Ruythooren Ellen de toegang tot de patiëntendossiers. De toegang tot de dossiers is beveiligd. De nodige maatregelingen zijn genomen om de beveiliging hierin te kunnen garanderen. Niemand buiten de psychologe op zich, heeft zicht op de beveiligingscode. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

 

Patiëntenrechten:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, richt u tot: info@psycholoogaanhuis.be en dit met betrekking tot de e-mailingbestanden, tot persoonsgegevens verkregen via het contactformulier of voor gegevens die verkregen werden tijdens het begeleidingstraject.

Tevens heb u het recht tot afschrift van uw persoonlijk dossier. Aan het recht tot afschrift zijn voorwaarden verbonden. Voor bijkomende informatie gelieve u te richten tot Ruythooren Ellen via het e-mailadres: info@psycholoogaanhuis.be. Aan uw verzoek tot inzage zal uiterlijk binnen de 15 dagen gevolg gegeven worden.

U hebt ook het recht om zaken toe te voegen aan uw dossier. Merk op dat de rechten voor toevoegingen begrenst zijn: de documenten moeten (on)rechtstreeks relevant zijn voor uw gezondheidstoestand.

In een aantal gevallen kan u vragen om de draagwijdte van de verwerkte persoonsgegevens te beperken. Zie website Privacy Commissie: https://www.privacycommission.be/nl. Iedere ontvanger van de betreffende persoonsgegevens, zal door de verwerkingsverantwoordelijke Ruythooren Ellen op de hoogte gebracht worden van de beperking, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt (kennisgevingsplicht art. 19).

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, te laten overdragen aan een andere hulpverlener/psycholoog. De gegevens worden gratis overgedragen in de vorm van een dossier, binnen een tijdspanne van een maand (verlengbaar met 2 maanden), in een gestructureerde gangbare en elektronisch leesbare vorm. Persoonlijke notities vallen buiten het inzagerecht van de cliënt en worden dus ook niet overgedragen naar een collega-psycholoog of een andere zorgberoepsbeoefenaar.

De persoon van wie de psycholoog gegevens bijhoud, heeft ten alle tijde het recht omwille van zijn specifieke situatie zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst).

 

Bewaartermijn:

De patiëntenwet stelt dat elke patiënt recht heeft op een zorgvuldig en veilig bewaard dossier. Wettelijk gezien is er nog geen bewaartermijn vastgelegd voor patiëntendossiers van psychologen. Wel is het aangewezen om het dossier 30 jaar te bewaren. Dit komt overeen met de bewaartermijn voor medische dossiers bewaard door ziekenhuizen. De bewaartermijn voor facturatiegegevens is 7 jaar (boekhoudkundige verantwoording).

 

Klachten:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve dan direct contact op te nemen met Ellen Ruythooren via het e-mailadres: info@psycholoogaanhuis.be. U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Het kan voorkomen dat er misverstanden ontstaan tussen de psycholoog en de cliënt. De psycholoog zal er alles aan doen om de klacht bespreekbaar te maken, zodoende er tot een gezamenlijke oplossing kan gekomen worden. Als blijkt dat men er samen niet uitgeraakt, dan zal de psycholoog voorstellen om een bemiddelingstraject op te starten. Meer informatie over bemiddelingstrajecten in conflictsituaties kan u vinden op  https://www.compsy.be/bemiddeling

Men kan ook een officiële klacht indienen bij één van de aangesloten beroepsverenigingen via volgende link: klacht@compsy.be


Er is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AXA Belgium: Troonplein 1 te 1000 Brussel.

Polisnummer: 010.730.482.468.


Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Indien het privacybeleid verandert, dit naar aanleiding van veranderingen binnen de geldende regelgeving, kan u dit steeds terugvinden op de website. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze bekend gemaakt worden. Het is daarom sterk aan te raden deze privacyverklaring regelmatig door te nemen, zodoende u op de hoogte blijft van de wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 22 september 2019.